Levitation 2008 Navinki International Performance Festival, Minsk, Belarus
TONY SCHWENSEN Levitation 2008 Navinki International Performance Festival, Minsk, Belarus Performance
Levitation
2008
Performance

Performance Workshop,
Navinki,
National Gallery,
Minsk, Belarus